Pályázati felhívás

Pályázati feltételek
 
Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik
 • középfokú oktatási intézmények nappali tagozatásnak első, második, vagy harmadik évfolyamán tanulnak,
 • évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek,
 • igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek,
 • a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3, 00,
 • továbbá valamennyi tantárgyból legalább elégséges eredményt értek el a félévi értékelés (bizonyítvány) során.
A pályázóknak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) állandó belföldi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) a hivatásos szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;
e) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó hozzátartozója vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
f) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartalma alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
g) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a BvOP ezzel kapcsolatos feladatairól szóló OP intézkedésben foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó-és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a büntetés-végrehajtás bármikor megvizsgálhatja.
 
A támogatás formája, mértéke
 
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) a BvOP nevére kiállított számla alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével.
b) tanévenként - a BvOP nevére kiállított számla alapján, személyenként legfeljebb 25. 000 forint értékben-ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányai eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:
 • 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap
 • 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap
 • 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap összegben.
Fenti költségek igénybe vételéhez szükséges, hogy a támogatást igénybe vevő adószámmal, illetőleg folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.
 
Egyéb tudnivalók
 • A magyar állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely,
 • és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány),
 • a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt,
 • a BvOP által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást,
 • a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást,
 • valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
 
A pályázók egészségi, pszichikai alkalmasságának vizsgálatát a BvOP egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézményébe jelentkezők alkalmassági vizsgálatra irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi, a fizikai alkalmasság felméréséről a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője gondoskodik.
Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a BvOP kötelező jelleggel végzi el.
 
A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszi a BvOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
 
A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt.