Pályázati felhívás

Pályázati feltételek
 
Pályázatot azok
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatnak be,
 • akik a tanulmányaikat már megkezdték,
 • az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték,
 • az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el,
 • valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják. 
 
A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság,
b) magyarországi lakóhely,
c) büntetlen előélet,
d) roma származás,
e) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át,
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
g) egészségi és pszichikai alkalmasság, az alkalmasság a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása,
h) a hivatásos, közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszony írásban történő vállalása,
i) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.
 
A támogatás formája, mértéke
 
A támogatás a BM OKF saját költségvetése terhére, az alap-, mesterképzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül az 5 legalkalmasabbnak ítélt pályázónak biztosítható.
A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár.
A pályázatot nyert tanulók részére havonta 5000 Ft összegű folyósítására kerül sor.
 
A pályázat mellékleteként kell benyújtani
 
 • a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],
 • a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt,
 • a BM OKF által végzendő, a pályázati feltételek g) pontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet),
 • a pályázati feltételek h) pontjában meghatározott nyilatkozatot, az i) pontban meghatározott írásbeli hozzájárulást és az f) pontnak megfelelő nyilatkozatot (pályázati adatlap 2. melléklet),
 • a hallgatói jogviszony és meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a hallgatói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói leckekönyv másolata).
 
A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki
 • huszonötödik életévét nem töltötte be,
 • és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett,
 • vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak,
 • középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult,
 • vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt.
 
Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit
 • tartós nevelésbe vettek,
 • vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.
A pályázók egészségi és pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát a hivatásos jogviszony vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a BM OKF végzi el a pályázat elbírálására meghatározott határidő végéig.
Az alkalmassági vizsgálat helyéről és idejéről a pályázók értesítést kapnak.
A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik a BM OKF további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a BM OKF főigazgatója által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF főigazgatója dönt.