Pályázati felhívás

Pályázati feltételek
 
 • Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be,
 • akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán
 • első, második vagy harmadik évfolyamon tanulnak,
 • évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek,
 • a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00.
 
A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követıen a hivatásos szolgálati viszony vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő - a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása;
f) a kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.
 
A támogatás formája, mértéke
 
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy - a szerv választása szerint - étkezési utalvány biztosításával;
b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4.500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:
- 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2.000 forint/hónap,
- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3.000 forint/hónap,
- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4.000 forint/hónap
összegben.
 
Egyéb tudnivalók
 
 • A magyar állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely
 • és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány),
 • a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt,
 • a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást,
 • a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást,
 • valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
 
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
 
A pályázatokat a pályázatot kiíró rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
 
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a pályázatot kiíró rendőr-főkapitányság vezetője dönt.
 
A pályázatot nyert tanulókkal az érintett rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.