Pályázati felhívás

Pályázati feltételek
 
Pályázatot azok
 • az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevő roma származású fiatalok nyújthatnak be,
 • akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán,
 • jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen már megkezdték,
 • az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték,
 • az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe minimum 3,5,
 • valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják, és esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:
 
a) magyar állampolgárság,
b) magyarországi lakóhely,
c) büntetlen előélet;
d) a kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;
e) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
f) egészségügyi alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
g) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során az ORFK rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges –adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
h) írásbeli nyilatkozat roma származásról;
i) levelező tagozaton folytatott tanulmányok esetében 30. életévüket a pályázat benyújtási határidejéig (minden év július 31-e) nem töltötték be.
 
A támogatás formája, mértéke
 
A támogatást az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatója biztosítja az Országos Rendőr-főkapitányság saját költségvetése terhére, a pályázat benyújtásának idején végzett alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül a legalkalmasabbnak ítélt pályázó(k) részére.
A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt, valamint a képzésben eltöltött idő jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladó részére támogatás nem jár.
A pályázatot nyert hallgató(k) részére – a tárgyévi költséglehetőségek függvényében – legfeljebb havonta a mindenkori diákhitel részarányos összegének folyósítására kerül sor.
 
Egyéb tudnivalók
 
 • A magyar állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely
 • és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány),
 • a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt,
 • az egészségügyi alkalmasság Rendőrség általi vizsgálatához való írásbeli hozzájárulást,
 • a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást,
 • az írásbeli nyilatkozatot a cigány származásról,
 • valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
 
A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a közalkalmazottak, kormánytisztviselők munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
 
A pályázatokat az országos rendőrfőkapitány által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
 
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány dönt.
 
A pályázatot nyert tanulókkal az Országos Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.